středa 19. listopadu 2014

Strategie digitálního vzdělávání a výuka informatiky


Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 před týdnem schválila vláda. Co to znamená pro výuku informatiky na základních a středních školách? Že možná za několik let opravdu začne. Taky se můžeme těšit na otevřené vzdělávací zdroje. A vůbec se těšíme na otevřenost, třeba na rychlé zveřejňování schválených strategií. Zatím můžu odkázat jen na pracovní verzi k diskusi na RVP.cz.
Atualizace: Strategie je od 5. 12. 2014 zveřejněna.


„Digitální strategie“ navazuje na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Popisuje poměrně komplexní a provázaná opatření, které mají vést ke splnění těchto tří prioritních cílů:
  • otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
  • zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
  • rozvíjet informatické myšlení žáků.

Poprvé se tady v oficiálním vládním dokumentu pracuje s pojmem informatického myšlení. I v ostatních oblastech jde o dokument, který opravdu patří do současnosti (jakkoliv už jsou tady některé důležité přístupy známy a navrhovány delší dobu).


V tomto článku vypíchnu v souladu se zaměřením blogu to, co ve strategii nejvíce souvisí s třetím bodem, tedy informatickým myšlením žáků. Jednotlivá konkrétní opatření autoři seskupili do sedmi oblastí:

  1. Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.
  2. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků.
  3. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů.
  4. Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury.
  5. Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků.
  6. Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy.
  7. Zvýšit porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.

Hned tak např. vidíme, že první námitku můžeme polknout: Ano, mezi cíli strategie je informatické myšlení žáků, což přece nejde bez učitelů — a strategie na to myslí. Žádné podobně zjevné opomenutí ve strategii nenajdeme.

Podívejme se na několik konkrétních opatření. Z hlediska informatiky (stejně jako z hlediska digitálních technologií) současné vzdělávací programy nevyhovují. RVP (a standardy) je tedy třeba poměrně výrazně přepracovat. Strategie předepisuje termín 31. 12. 2017. Mít informatiku v programu je k ničemu, pokud ji není podle čeho učit. Dalším opatřením je tedy tvorba potřebných učebních zdrojů (do stejného termínu). To ale pořád nepostačí, pokud informatiku nebude mít kdo učit. V té souvislosti najdeme řadu opatření cílených na připravující se i praktikující učitele – rozšíření vzdělávacích programů příslušných fakult, zařazení odpovídajících didaktik, tvorbu materiálů pro učitele, nabídku odpovídajícího dalšího vzdělávání.


Pro úplnost ještě přidám, jak strategie ve slovníčku popisuje informatické myšlení:
Informatické myšlení (computational thinking) – způsob uvažování, který používá informatické metody řešení problémů, a to včetně problémů komplexních či nejasně zadaných. Rozvíjí schopnost žáků analyzovat a syntetizovat, zevšeobecňovat, hledat vhodné strategie řešení problémů a ověřovat je v praxi. Vede k přesnému vyjadřování myšlenek a postupů a jejich zaznamenání ve formálních zápisech, které slouží jako všeobecný prostředek komunikace. Pracuje se základními univerzálními pojmy, které přesahují současné technologie: algoritmus, struktury, reprezentace informací, efektivita, modelování, informační systémy, principy fungování ICT.

Strategie pochopitelně konkrétně nepředepisuje, co přesně má do RVP přibýt, jak to má být strukturováno, jaká je potřeba časová dotace atd. Stejně tak podobu budoucích učebních materiálů a dalších zdrojů určuje jen přiměřeně obecně. Je tedy zřejmé, že informatickou komunitu čeká spousta práce. A to jsem zde zmínil jen opatření související s informatickým myšlením. Strategie je ale mnohem komplexnější, najdeme také požadavky na zajištění systému pravidelných inovací RVP, budování a obnovu digitální vzdělávací infrastruktury nebo veřejnou kampaň vysvětlující klíčový vliv digitálních technologií na vzdělávání.


Tenhle článek měl posloužit jako letmý pohled na strategii co se týče výuky informatiky. Strategie ale stojí za přečtení celá. Beztak je často všechno, do čeho vede kabel, ve škole záležitostí informatikářů (i to by mimochodem strategie mohla pomoci změnit). Zároveň je strategie rámcem pro využití evropských fondů v příštím programovacím období. Což je zároveň asi hlavní odpovědí na otázku o zdroji financování pro realizaci strategie (ta nicméně obsahuje i požadavek na dostatečné, udržitelné a předvídatelné financování infrastruktury — tedy patrně z rozpočtu, nikoliv operačních programů).


Nějaké oslavy by teď asi byly předčasné. Můžeme ale říct, že strategie je krok správným směrem a já doufám, že se jí podaří naplnit.

Žádné komentáře:

Okomentovat